Informacje o projekcie DARE

(Dialogue about Radicalisation and Equality)

Projekt DARE (Dialog o radykalizacji i równości) skupia 17 partnerów z 13 krajów: Belgii, Chorwacji, Francji, Niemczech, Grecji, Malty, Norwegii, Polski, Federacji Rosyjskiej, Holandii, Tunezji, Turcji i Wielkiej Brytanii. W ramach projektu, realizowanego przez 4 lata i finansowanego z unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, prowadzone są badania nad tym, w jaki sposób młodzi ludzie wchodzą w kontakt z radykalizującymi przekazami i czynnikami, jak na nie reagują oraz jaki ma to wpływ na obierane przez nich życiowe ścieżki.
Projekt ma na celu:

 • pogłębienie rozumienia zjawiska radykalizacji,
 • pokazanie, że radykalizacja nie wywodzi się z konkretnej religii czy społeczności,
 • zbadanie skutków radykalizacji dla społeczeństwa.

Projekt DARE skupia się na osobach w wieku od 15 do 30 lat, ponieważ są one głównym celem rekruterów ze środowisk radykalnych, a z przeprowadzonych badań wynika, że właśnie ta grupa wiekowa może być szczególnie podatna na radykalizację. Intencją badaczy nie jest postrzeganie tych młodych ludzi ani w kategorii ofiar, ani sprawców radykalizacji, ale jako zaangażowanych, zdolnych do refleksji aktorów społecznych, poszukujących godnych zaufania informacji w świecie pełnym radykalizujących przekazów.

Działania w projekcie są skupione bardziej na środowiskach, w których można znaleźć treści o radykalnym charakterze, niż na konkretnych wydarzeniach terrorystycznych lub poszczególnych osobach. Dzięki rozmowom z ludźmi, którzy wyznają radykalne poglądy, nie stając się przy tym ekstremistami, naukowcy chcą zrozumieć, co popycha innych do przekroczenia granic, za którymi znajduje się przemoc. Tak zaangażowane społecznie podejście pozwala badaczom wskazać i zrozumieć codzienne strategie, które już teraz są wykorzystywane do walki z radykalizacją, a także docenić potencjał osób wywierających pozytywny wpływ na swoich rówieśników.

Dzięki zaangażowaniu w życie młodych ludzi, którzy zmagają się z osobistą i zbiorową niepewnością oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa, badacze z projektu DARE mogą dokonać krytycznego przeglądu istniejących danych empirycznych. Ponadto dzięki działaniom w projekcie DARE gromadzone są wysokiej jakości nowe dane, które służą rozwojowi badań nad radykalizacją oraz pomagają w zrozumieniu zakresu, pochodzenia, przyczyn oraz psychologicznej, emocjonalnej i społecznej dynamiki radykalizacji jednostek.

Badania są bezpośrednio związane z celami politycznymi i praktycznymi, a interesariusze z różnych krajów są w nie zaangażowani za pośrednictwem Krajowych Grup Doradczych (NSG). Wśród efektów prac projektowych znajdą się m.in. zestawy narzędzi edukacyjnych do wykorzystania w pracy z młodymi ludźmi w mniej lub bardziej sformalizowanych środowiskach edukacyjnych oraz zestawy narzędzi do oceny już istniejących programów kontr- i deradykalizacyjnych.

Celami projektu DARE są:

 • Rozpoznanie różnych rodzajów radykalizacji w kontekście historycznym, przestrzennym i politycznym, w tym ich wzajemnego oddziaływania i zdolności do kumulowania się.
 • Zidentyfikowanie nowych tendencji w zakresie podatności na radykalizację, zwłaszcza w odniesieniu do młodego wieku i płci, oraz rozszerzenie zakresu badań o trajektorie braku radykalizacji.
 • Zbadanie roli struktury i sprawczości w radykalizacji na poziomie społecznym (makro), grupowym (mezo) i jednostkowym (mikro) w indywidualnych trajektoriach.
 • Zwiększenie zrozumienia roli nierówności i indywidualnie postrzeganej niesprawiedliwości w radykalizacji postaw.
 • Zrozumienie pośredniego znaczenia czynników religijnych, ideologicznych i pozaideologicznych (emocjonalnych) w radykalizacji oraz tego, jak są one między sobą powiązane.
 • Opracowanie nowych narzędzi do oceny i interwencji w celu przeciwdziałania radykalizacji oraz zwiększenia ich skuteczności przez aktywną współpracę z decydentami politycznymi i zainteresowanymi organizacjami obywatelskimi.

Plan prac prowadzonych w ramach projektu DARE

3 bloki, 10 pakietów roboczych

Projekt DARE zaplanowano jako trzy zintegrowane bloki prac, które są prowadzone równolegle, ale zostały rozłożone w czasie – tak aby ustalenia z jednego bloku mogły być przydatne do projektowania badań i analizy danych w innym bloku.

Blok 1 (Krytyczny przegląd i ocena) składa się z pakietów roboczych (WP) 2–4, które obejmują obszerny przegląd wiedzy w trzech obszarach:

 • kontekst historyczny obecnych sposobów radykalizacji (WP2),
 • europejska, krajowa i regionalna polityka antyradykalizacyjna i deradykalizacyjna oraz interwencyjna (WP3),
 • w jaki sposób utrzymujące się nierówności społeczne wpływają na radykalizację (WP4).

Blok 2 (Badania empiryczne: środowisko offline i online) jest złożony z pakietów roboczych 5–7, w których zaplanowane są nowe badania empiryczne, mające na celu zrozumienie:

 • wspomaganej przez media samoradykalizacji (WP5),
 • radykalizacji w środowiskach islamistycznych (WP6),
 • radykalizacji w środowiskach antyislamistycznych/ skrajnie prawicowych (WP7).

Blok 3 (Integracja, wpływ i zaangażowanie publiczne) składa się z pakietów roboczych 8–10, z których wszystkie łączą dane badawcze z polityką i działalnością interwencyjną oraz zwiększają ich wpływ i zasięg społeczny.

 • WP8 gromadzi ustalenia i analizy z pakietów roboczych 2–7 w zakresie radykalizacji w środowiskach islamistycznych i antyislamistycznych, a także systematycznie porównuje te ustalenia. Wyniki te zostaną wykorzystane w WP10 do tworzenia raportów politycznych dla docelowych odbiorców.
 • WP9 prowadzi do dialogu między naukowcami, organizacjami obywatelskimi i działaczami zajmującymi się problematyką antyradykalizacjną, mającego na celu dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami z całej Europy w tym zakresie oraz rozwijanie, pilotowanie oraz ocenienie dwóch zestawów narzędzi edukacyjnych, stworzonych do przeciwdziałania radykalizacji.
 • WP10 jest prowadzony przez cały okres trwania projektu i ma za zadanie zwiększanie społecznego wpływu wiedzy generowanej w projekcie DARE.

Wszystkie trzy bloki są wspierane przez WP1 (Zarządzanie i kierowanie badaniami), który trwa przez cały czas prowadzenia projektu i składa się z zadań kluczowych dla pomyślnego rozpoczęcia, utrzymania i realizacji celów oraz wytworzenia wyników badania.