Raporty badawcze

Wszystkie poniższe raporty dostępne są w języku angielskim.

W celu zbadania przebiegu aktywności młodych ludzi w środowiskach radykalnych islamistów, w projekcie DARE zastosowano podejście oparte na studium przypadku (case study). Podejście to jest przyjęte i szeroko praktykowane w jakościowych badaniach społecznych, w których za cel stawia się nie, dążenie do osiągnięcia „reprezentatywności” ilościowej, lecz wyodrębnienie cech szczególnych. Wyniki projektu roboczego są przedstawione we wprowadzeniu oraz zostały ujęte w serii raportów krajowych opublikowanych na przełomie kilku miesięcy.  Raporty dla FrancjiGrecji, Niemiec i Turcji są obecnie dostępne tutaj.
Autorzy: Mark Dechesne, Hilary Pilkington et al. 

W celu zbadania przebiegu aktywności młodych ludzi w środowiskach antyislamskich i skrajnie prawicowych, w projekcie DARE zastosowano podejście oparte na studium przypadku (case study). Podejście to jest przyjęte i szeroko praktykowane w jakościowych badaniach społecznych, w których za cel stawia się nie, dążenie do osiągnięcia „reprezentatywności” ilościowej, lecz wyodrębnienie cech szczególnych. Wyniki projektu roboczego są przedstawione we wprowadzeniu oraz zostały ujęte w  serii raportów krajowych opublikowanych w okresie od grudnia 2020 do marca 2021 roku. Raporty dla Francji, Grecji, Malty, Niemiec, Norwegii, Rosji i Wielkiej Brytanii są obecnie dostępne tutaj.

Autorzy: Hilary Pilkington, Viggo Vestel et al. 

Niniejszy raport odnosi się do natury „ekstremizmu kumulatywnego” postrzeganego w czasie i poprzez porównania przestrzenne. W celu ułatwienia zrozumienia historycznych przypadków gwałtownej eskalacji przemocy, deeskalacji, a nawet braku eskalacji, w raporcie uwzględniono ocenę współczesnych procesów radykalizacji postaw opartych na teoretycznych ramach „ekstremizmu kumulatywnego”.
Wyniki tej pracy zostały przedstawione we wprowadzeniu i pięciu raportach krajowych obejmujących: Francję, Niemcy, Grecję, Turcję i Wielką Brytanię.

Autorzy: Graham Macklin, Onur Arun, Bartolomeo Conti, Mine Karakus Yetkin, Alexandros Sakellariou i Fabian Virchow.

​Prezentowane raporty dotyczą roli Internetu i mediów społecznościowych w procesach samoradykalizacji. Termin „samoradykalizacja” odnosi się do sytuacji, w której  osoba radykalizująca się sama inicjuje ten proces. Badanie DARE analizuje to zjawisko szczególnie pod kątem roli, jaką odgrywają uczestniczące w nim media.​
Wyniki tej pracy są przedstawione we wprowadzeniu i siedmiu raportach krajowych obejmujących: Belgię, Francję, Grecję, Holandię, Niemcy, Norwegię i Wielką Brytanię. Dostępny jest również ponadnarodowy raport porównawczy

Autorzy: Nathalie Paton, Mark Dechesne, Anna Birgitta Nilsen, Alexandros Sakellariou, Grant Helm, Ahmed Baky, Danielle Soskin, Liam Monsell.

Niniejszy raport na temat związku pomiędzy nierównościami a radykalizacją młodych ludzi powstał na podstawie analizy statystycznej pięciu międzynarodowych badań populacji oraz dwóch badań przeprowadzonych wśród młodzieży. Za główny cel obrano zbadanie zależności między różnymi formami nierówności na poziomie krajowym i indywidualnym a postawami społecznymi związanymi ze skrajnie prawicową i islamską radykalizacją postaw wśród młodych ludzi.
Autorzy: Ingrid Storm, Tomislav Pavlović i Renata Franc 

Niniejszy raport stanowi krytyczny przegląd polityki bezpieczeństwa, ustawodawstwa i procedur dotyczących zapobiegania radykalizacji i ekstremizmowi z porównawczej perspektywy europejskiej. Opiera się on na analizie łącznie 100 dokumentów i wywiadach z 25 międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie radykalizacji i jej zapobiegania oraz przeciwdziałania terroryzmowi. Badanie miało przede wszystkim charakter jakościowy i odbywało się od 1 maja 2017 r. do 10 lutego 2019 r.

Zobacz również: Dodatek techniczny 
Authorzy: Łukasz Jurczyszyn, Krzysztof Liedel, Michelle Pacewicz i Paulina Piasecka

Niniejszy raport opiera się na szczególnym rodzaju jakościowego przeglądu literatury, a mianowicie na syntezie meta-etnograficznej (MES). Celem MES było wygenerowanie interpretacyjnych wyjaśnień (pochodzących z syntezy wyników wielu badań empirycznych) relacji między nierównością a radykalizacją. Badania ujęte w MES były jakościowymi (oraz mieszanymi) badaniami empirycznymi opublikowanymi w języku angielskim między 1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2017 r. Dotyczyły one dwóch głównych form „radykalizacji” (radykalnych islamistów i skrajnej prawicy/antyislamistów) oraz nierówności (ekonomicznych, społeczno-politycznych i postrzeganej subiektywnie niesprawiedliwości). 

Autorzy: Alexandra Poli i Onur Arun 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie oceny metodologicznej i przeglądu badań dotyczących związku między nierównościami a radykalizacją. Badania uwzględnione w tym przeglądzie systematycznym opierały się na ilościowej (lub mieszanej) metodologii badań empirycznych i zostały opublikowane w języku angielskim między 1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2017 r. Publikacje wyodrębniono z siedmiu baz danych czasopism, a także dwóch (wysoce istotnych) czasopism, niewymienionych w tych bazach, oraz korpusu odpowiedniej „szarej literatury” (ang. grey literature). Łącznie 132 publikacje spełniły kryteria przeszukiwania i zostały włączone do badań.  Dodatkowe dziewięć publikacji zostało zidentyfikowanych poprzez wyszukiwanie krzyżowe. 
Autorzy: Renata Franc i Tomislav Pavlović